معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
  اخبار دانشگاه
 

گردش کار دفتر امور پژوهشي

گردش کار دفتر امور پژوهشي

الف- مقالات :

1-دريافت فرم پژوهشي (مقاله در مجله يا مقاله در همايش) از سايت معاونت پژوهش و فناوري

2-تحويل فرم به صورت تايپ شده به همراه مستندات(کپي مقاله چاپ شده و مستندات درجه علمي مجله براي نشريات - کپي مقاله ارائه شده و گواهي ارائه مقاله براي همايش ها) به مدير پژوهشي دانشکده

3- بررسي مدارک در شوراي پژوهشي دانشکده

4-ارسال مدارک به کارشناس پژوهشي واحد

 5- کنترل مقالات رسيده از دانشکده ها از نظر کامل بودن مدارک، چاپ يا ارائه مقاله به نام واحد و صحيح درج شدن نام واحد، اخذ  و پيوست نمودن مستندات مربوط به درجه علمي مجلات از سايتهاي مربوطه و محاسبه رقم پاداش و امتياز

 6- طرح در شوراي پژوهشي واحد

 7- تايپ وتنظيم نامه هاي پاداش و امتياز و ارسال به معاونت اداري مالي و آموزشي و دانشکده

ب- طرحهاي پژوهشي:

1-دريافت فرم پژوهشي (پيشنهاد طرح پژوهشي +پروپوزال + فرم الف) از سايت معاونت پژوهش و فناوري

2- تحويل فرمها به صورت تايپ شده به مدير پژوهشي دانشکده

3- بررسي مدارک در شوراي پژوهشي دانشکده

4-ارسال مدارک به کارشناس پژوهشي واحد

5- کنترل اوليه پروپوزالهاي رسيده ازدانشکده ها ازنظر کامل بودن مدارک، رعايت فرمت مصوب و صحيح بودن اعداد و ارقام مربوط به هزينه هاي طرح و ساعات همکاري مجري و همکاران طرح

6- طرح در شوراي پژوهشي واحد

7- هماهنگي با داور و ارسال طرح به داوري در صورت تاييد شورا

8- پيگيري انجام داوري طرح

9- طرح نتايج داوري در شوراي پژوهشي و اطلاع رساني به مجري جهت انجام اقدام مقتضي

10- تنظيم و ارسال نامه پرداخت حق الزحمه داور

11- در صورت تاييد طرح پژوهشي توسط شوراي پژوهشي واحد، تشکيل پرونده و انجام مراحل عقد قرارداد بامجري

12- تنظيم و ارسال نامه پرداخت 35% اول به امور مالي

13- ثبت اطلاعات کليه طرحهاي مصوب در سايت پروپوزال سازمان و اخذ کد

14- ارسال گزارشهاي دوره اي و نهايي به داوري و ارسال نامه هاي پرداخت مالي در صورت تاييد داور و شوراي پژوهشي

15- انجام مراحل تسويه حساب در صورت دارا بودن کليه شرايط و تاييد شوراي پژوهشي شامل: ارسال نامه تسويه حساب به امور مالي و نامه امتيازها به معاونت آموزشي، ثبت اطلاعات مربوط به خاتمه طرح در سايت پروپوزال سازمان

پ)کتاب:

1-دريافت فرم پژوهشي (شناسنامه کتاب) از سايت معاونت پژوهش و فناوري

2- تحويل فرم به صورت تايپ شده  به همراه مستندات(يک نسخه کتاب درصورت تاليف يک نسخه کتاب و اصل کتاب به زبان اصلي در صورت ترجمه)به مدير گروه

 3- بررسي مدارک در شوراي تخصصي گروه

4-تحويل مدارک به مدير پژوهشي دانشکده

5- بررسي مدارک در شوراي پژوهشي دانشکده

6-ارسال مدارک به کارشناس پژوهشي واحد

 7-کنترل اوليه از نظر کامل بودن مدارک

8-طرح در شوراي انتشارات

 6- هماهنگي با داور و ارسال کتاب به داوري در صورت تاييد شورا

8- پيگيري انجام داوري طرح

9- طرح نتايج داوري در شوراي انتشارات و اطلاع رساني به مولف/مترجم جهت انجام اقدام مقتضي

10- ارسال مدارک لازم(طرح پشت و روي جلدکتاب+شناسنامه کتاب+مقدمه+پيشگفتار+تصوير صورتجلسه شوراي انتشارات) به سازمان جهت اخذ شابک در صورت تاييد شورا

11-عقد قرارداد با مولف /مترجم پس از اخذ کليه مجوزهاي لازم براي انتشار کتاب

12- تنظيم و ارسال نامه حق التاليف/حق الترجمه و امتياز کتاب پس از چاپ و تاييد شوراي انتشارات

 

  
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .