معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

امتيازهاي پژوهشي جداول 1 و 2حاصل از طرح ها، کتاب، مقاله هاي نشريات و مقاله هاي همايش با احتساب سقف آيين نامه در طي دو سال اخير محاسبه شده است.(سال 1393)

جدول 1-1: پژوهشگران نمونه دو ساله شش گروه عمده آموزشي

امتياز

پژوهشگر

گروه آموزشي

2/119

آقاي دکتر قاسم ترابي از واحد همدان

علوم انساني

7/48

آقاي دکتر عماد رضايي از واحد ملاير

7/42

آقاي دکتر داريوش جاويد از واحد ملاير

4/57

آقاي دکتر ستار ابراهيمي از واحد ملاير

 علوم پايه

4/50

آقاي دکتر طاهر لطفي از واحد همدان

30

آقاي دکتر مهرداد کسايي از واحد همدان

13

خانم انسيه جنابي از واحد تويسرکان

علوم پزشکي

9

خانم سيمين حجت الاسلامي از واحد همدان

4/40

آقاي دکتر منصور اسماعيل­پور از واحد همدان

 فني و مهندسي

8/23

آقاي مهندس محمدمهدي شيرمحمدي از واحد همدان

2/23

آقاي دکتر کرامت حسني از واحد ملاير

4/56

آقاي دکتر مهرداد چراغي از واحد همدان

کشاورزي

7/48

خانم دکتر بهاره لرستاني از واحد همدان

6/46

آقاي دکتر بهروز کرد از واحد ملاير

51/52

آقاي مهندس فرهاد کاروان از واحد همدان

  هنر و معماري

23

آقاي دکتر حسين اردلاني از واحد همدان

20

آقاي دکتر کيانوش ذاکرحقيقي از واحد همدان

 

جدول 2-1: پژوهشگران شايسته تقدير

امتياز

پژوهشگر

گروه آموزشي

6/135

آقاي دکتر عليرضا اسفندياري مقدم

علوم سياسي

5/128

آقاي دکتر سهيل سبحان اردکاني

زيست شناسي

 

جدول3-1: دانشجويان برتر دانشکده ها با رعايت سطح آستانه

رديف

دانشجو

1

خانم پريسا حسين زاده از واحد همدان

2

خانم معصومه حاج وليئي از واحد تويسرکان

3

آقاي محمد جواد آذرشاهي از واحد ملاير

 

جدول 4-1: پاين نامه برتر در کل استان با رعايت سطح آستانه

رديف

نام و نام خانوادگي

1

خانم زهرا کاظمي از واحد تويسرکان

2

خانم نرگس زماني از واحد همدان

3

خانم سميرا ايزدي از واحد همدان

 

 

جدول5-1 : مقاله برتر کل دانشگاه با بالاترين ضريب تاثير

گروه آموزشي

نام و نام خانوادگي

IF

فني و مهندسي

آقاي دکتر منصور اسماعيل­پور

73/3

 علوم پايه

آقاي وحيد فياض

4/2

علوم انساني

آقاي دکتر مهدي مجلسي

8/2

علوم پزشکي

خانم زهرا قدسي

81/1

 

جدول6-1 : مقاله شايسته تقدير کل دانشگاه با بالاترين ضريب تاثير

گروه آموزشي

نام و نام خانوادگي

IF

فني و مهندسي

دکتر حميد کرماجاني

05/2

فني و مهندسي

دکتر کرامت حسني

72/1

 

 

جدول7-1: طرح درون دانشگاهي برتر با بيشترين خروجي مقاله طبق معيار جشنواره فرهيختگان

عنوان طرح

مجري

تعداد مقاله

 

آقاي دکتر مهرداد چراغي از واحد همدان

 

 

جدول8-1: برگزيده جشنواره ملي

رديف

نام و نام خانوادگي

1

آقاي دکتر سهيل سبحان اردکاني از واحد همدان

 

 

 

جدول9-1: برگزيده مسابقه ملي

رديف

نام و نام خانوادگي

1

آقاي عبدا... کوروندي از واحد تويسرکان

 

جدول10-1: نشريه برتر استان

رديف

عنوان

1

نشريه آمايش محيطي از واحد ملاير

 

 

جدول11-1: کارمند پژوهشي برتر در کل استان

رديف

نام و نام خانوادگي

1

آقاي هوشنکگ مبارک آبادي از واحد همدان

2

خانم مرضيه حيدري عشاقي از واحد ملاير

3

خانم پريسا هجرتي از واحد تويسرکان

 

 

جدول12-1: طرح پژوهشي برون دانشگاهي برتر

رديف

نام و نام خانوادگي و عنوان

تعداد مقاله

1

آقاي دکتر مهدي مجلسي از واحد همدان

 

 

جدول13-1: طرح هاي فناورانه راه يافته به جشنواره علم تا عمل

رديف

عنوان

فناور

سال

1

سيستم کنتورخوان گاز هوشمند

آقاي دکتر منصور اسماعيل پور از واحد همدان

92

 

جدول 14-1: اختراع برتر

رديف

نام و نام خانوادگي و عنوان

1

..................... از واحد تويسرکان

 

 

 

جدول15-1: کارمند برتر در حوزه استان

رديف

نام و نام خانوادگي

1

آقاي محمدجواد برنايي از واحد همدان

 

جدول16-1: برگزيده جشنواره ملي

رديف

نام و نام خانوادگي

1

آقاي دکتر سهيل سبحان اردکاني از واحد همدان

 

جدول17-1: برگزيده مسابقه ملي

رديف

نام و نام خانوادگي

1

آقاي عبدا... کوروندي از واحد تويسرکان

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .