معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

              معاون پژوهش و فناوري                

 

 نام:مهرداد

 نام خانوادگي: چراغي

متولد: 1352


پست الکترونيکي :E-mail: cheraghi@iauh.ac.ir  &  cheraghi_md@yahoo.com 

مرتبه علمي: دانشيار    

 

  مشاهده رزومه


 شرح وظائف

بررسي و اخذ تصميمات ضروري در مورد فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي در راستاي سياست ها و خط مشي کلي دانشگاه آزاد اسلامي

همکارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى سمينارها و کنفرانسهاى علمى و اجراى کليه امور قراردادهاى تحقيقاتى و علمى- خدماتى بين دانشگاه و ساير مؤسسات

پيش بيني و اتخاذ تدابير لازم به منظور فراهم آوردن تسهيلات و امکانات استفاده از خدمات فناورانه در واحد دانشگاهي به منظور تسريع در امور جاري

نظارت بر اداره امور کتابخانه هاي دانشگاه و تجهيز آنها از نظر کتب مرجع و انتشارات جديد علمي و تحقيقي

نظارت بر اجراي بودجه از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات

برآورد ميزان بودجه مورد نياز و تعيين رديف هر يک از مواد هزينه با توجه به اهداف هر يک از برنامه هاي مصوب دانشگاه

تهيه و تنظيم برنامه هاي پژوهشي واحد

بررسي و اظهار نظر در خصوص تأسيس و گسترش مراکز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه

نظارت بر حسن اجراي وظايف دفاتر، گروهها و مديريت تحت سرپرستي

نظارت بر انعقاد قراردادهاي چاپ، انتشار و فروش کتب

گزارش گيري از فعاليت هاي واحدهاي تحت سرپرستي

انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق

 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .