معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

اهداف و وظايف شوراي پژوهشي

 هدف کلي:

   شوراي پژوهشي با هدف تهيه و تدوين برنامه‌ها و آئين نامه‌هاي پژوهشي، اجراي آنها، بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شکل مي‌گيرد، مرکب از معاون پژوهشي دانشگاه، مدير امور پژوهشي دانشگاه، مديران پژوهشي دانشکده‌ها و هفت نفر از اعضاي هيأت علمي صاحب نظر دانشگاه است.                                                                                         

وظايف شورا:

    پيشنهاد اهداف و خط مشي کلي پژوهشي دانشگاه؛ بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه؛ مشارکت با بخش‌‌هاي دولتي و خصوصي در اجراي طرح‌هاي پژوهشي؛ تعيين نحوه همکاري با مراکز تحقيقاتي داخل و خارج از دانشگاه؛ تهيه و تدوين آئين‌نامه‌هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذي ربط؛ بررسي، تأييد و تصويب طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه؛ استفاده از نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه‌هاي علمي و فني کشور؛ برنامه ريزي براي فرصت‌هاي مطالعاتي و شرکت در کنفرانس هاي خارج کشور اعضاي هيآت علمي دانشگاه ، ارزشيابي طرح‌هاي خاتمه يافته در دانشگاه، بررسي مقالات چاپ شده در مجلات و ارائه شده در همايشها..

اختيارات:

1-    تصويب آيين‌نامه هاي داخلي شورا

2-    تعيين خط‌مشي‌ و برنامه‌هاي علمي، پژوهشي در چارچوب سياست‌ها و مصوبات سازمان مرکزي و وزارت علوم

3-    تصويب آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي پژوهشي گروه‌هاي پژوهشي، مراکز پژوهشي

4-    مشارکت در تهيه خط مشي و هزينه کرد بودجه پژوهشي سالانه و تفصيلي دانشکده ها

5-    بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي دانشکده ها و نظارت بر کيفيت و حسن اجراي آنها

6-    بررسي پيشرفت طرح‌هاي پژوهشي طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجديدنظر و تصويب تغييرات آنها

7-    مشارکت در تعيين داور يا هيئت داوران طرح‌هاي پژوهشي

8-    ارزيابي نتايج فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي و انتشارات دانشگاه

9-    تعيين خط‌مشي ارتباط علمي با ساير مؤسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط

10-بررسي و پيشنهاد نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي اطلاعاتي و پژوهشي دانشکده ها

11-انجام ساير اموري که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوي سازمان مرکزي دانشگاه در قالب بخشنامه ها ابلاغ مي گردد.

12-ارائه پيشنهاد به سازمان مرکزي در چارچوب مقررات

13-مشارکت در تاسيس نشريات و ارتقاء کيفي و درجه علمي نشريات موجود

14-بررسي درجه علمي مقاله هادر نشريات مختلف داخلي و خارجي و تعيين مبلغ جايزه

15-بررسي حضور در کارگاههاي داخلي و خارجي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

16-بررسي حضور در همايش هاي داخلي و خارجي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

17-بررسي استفاده از فرصت هاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

18-بررسي برگزاري سخنراني هاي علمي

19-ارائه پيشنهاد در مورد سايت پژوهش

20-اطلاع رساني مناسب آيين نامه هاي پژوهشي

21-افزايش رضايت مندي پژوهشگران در چارچوب قانون

22- تشويق به رعايت اخلاق پژوهشي


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .