معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

مصوبه شوراي پژوهشي  آذر  96

مصوبه شوراي پژوهشي آبان 96

 مصوبه شوراي پژوهشي  مهر  

مصوبه شوراي پژوهشي شهريور 96 

مصوبات شوراي پژوهشي تير 96

مصوبات شوراي پژوهشي خرداد 96

مصوبات شوراي پژوهشي ارديبهشت 96 

مصوبات شوراي پژوهشي فروردين96

مصوبات شوراي پژوهشي اسفند 

مصوبات شوراي پژوهشي بهمن  ماه 95

  مصوبات شوراي پژوهشي دي ماه 95 

مصوبات شوراي پژوهشي آذر ماه 95

 مصوبات شوراي پژوهشي آبان ماه 95 

مصوبات شوراي پژوهشي مهر ماه 95

مصوبات شوراي پژوهشي شهريور

مصوبات شوراي پژوهشي مرداد ماه 95

مصوبات شوراي پژوهشي تير 95

مصوبات شوراي پژوهشي  خرداد 95

 مصوبات شوراي پژوهشي ارديبهشت95

مصوبات  شوراي پژوهشي فروردين 95

مصوبات شوراي پژوهشي اسفند94

مصوبات شوراي پژوهشي   بهمن 94

مصوبات شوراي پژوهشي   دي 94

مصوبات شوراي پژوهشي   آذر 94 

مصوبات شوراي پژوهشي  آبان 94

مصوبات شوراي پژوهشي   مهر94

مصوبات شوراي پژوهشي شهريور 94 

مصوبات شوراي پژوهشي  مرداد 94

مصوبات شوراي پژوهشي تيرماه 94 

مصوباتشوراي پژوهشي خرداد ماه 94

مصوبات شوراي پژوهشي ارديبهشت ماه 94

مصوبات شوراي پژوهشي فروردين ماه 94 

مصوبات شوراي پژوهشي 9 اسفند ماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي 25 بهمن ماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي 11 بهمن ماه93

مصوبات شوراي پژوهشي  27 دي ماه 93

 مصوبات شوراي پژوهشي 13 دي ماه 93

 مصوبات شوراي پژوهشي 15 آذر ماه93

مصوبات شوراي پژوهشي 1 آذر ماه 93

 مصوبات شوراي پژوهشي 17 آبان ماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي 3 آبان ماه 93

 مصوبات شوراي پژوهشي 26 مهرماه 93

 مصوبات شوراي پژوهشي 19 مهرماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي 29 شهريور ماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي 15 شهريورماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي شهريور ماه 93 

مصوبات شوراي پژوهشي 11 مرداد ماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي 5 مردادماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي 14 تير ماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي خرداد ماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي ارديبهشت ماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي فروردين ماه 93

مصوبات شوراي پژوهشي اسفند ماه 92

مصوبات شوراي پژوهشي بهمن ماه 92

مصوبات شوراي پژوهشي دي ماه 92

مصوبات شوراي پژوهشي30 آذر ماه 92

مصوبات شوراي پژوهشي2  آذر ماه 92

مصوبات شوراي پژوهشي 18  آبان ماه 92

مصوبات شوراي پژوهشي 4  آبان ماه 92


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .