معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 
 

حوزه معاونت پژوهش و فناوري- دفتر امور پژوهشي

 تقويم شوراي پژوهشي سال 1394

رديف

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

1

22/1/94

13/4/94

4/7/94

12/10/94

2

5/2/94

10/5/94

18/7/94

26/10/94

3

19/2/94

24/5/94

25/7/94

10/11/94

4

2/3/94

7/6/94

16/8/94

24/11/94

5

16/3/94

21/6/94

30/8/94

8/12/94

6

30/3/94

-

14/9/94

15/12/94

7

-

-

28/9/94

-

 

-        در فصل بهار ساعت تشکيل شوراي انتشارات 30/15-30/14 و شوراي پژوهشي 30/16-30/15 مي باشد. – به دليل تعطيلي رسمي در برخي از روزهاي شنبه جهت تسهيل در امور پژوهشگران تعدادي از جلسات در دو هفته متوالي قرار گرفته است. 


 
     
This page and its contents copyright 2013 Islamic Azad University Hamedan Branch All Rights Reserved ©
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان مي باشد
web designer & developer:saeid maleki .